Vedtægter

Søborggård Rideklub - Søborggårdsvej 60, 3250 Gilleleje

§1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Søborggård Rideklub. Klubbens Hjemsted er Gribskov Kommune. Klubbens stiftelsesdato er d. 14. september 2003.    

§2 Klubbens formål

Hovedformålet er at fremme forståelsen og omgang med heste og ponyer.

a. At forestå aktiviteter til gennemførelse af hovedformålet.

b. At medvirke til at sikre indendørs og udendørs faciliteter til gennemførelse af aktiviteterne.    

§3 Klubbens medlemskab

Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.    

§4 Klubbens medlemmer

a. Som aktiv medlem af klubben kan optages ryttere med aktivitet på Søborggård Hestecenter

b. Som passiv medlem af klubben kan optages enhver med interesse for Søborggård Rideklub

c. Fastansatte undervisere skal være medlem af klubben. 

Medlemskab af klubben opnås fra den dato indmeldelsesblanketten samt betaling af årets medlemskab er modtaget af bestyrelsen. Indmeldelse og betaling af kontingent skal være bestyrelsen i hænde inden medlemmet kan deltage i stævner/arrangementer i/for klubben.  

§4a Ridesikkerhed  

Al ridning på hest eller pony på Søborggård Hestecenters faciliteter og dermed klubbens område skal foregå med godkendt ridehjælm samt ved springning og terrænsspringning med sikkerhedsvest indtil rytteren er ud af kalenderåret for det år rytteren bliver 18 år.    

§5 Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.   

§6 Udmeldelse

Udmeldelse af klubben kan ske ved skriftlig henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato ophører medlemmets Rettigheder og vedkommende kan kun optages på ny ved betaling af restancen. En udmeldelse vil dog ikke medføre tilbagebetaling af allerede indbetalt eller opkrævet kontingent.     

§6a Karantæne/udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder tilet medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig tilskade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere endhalvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.    

§6b
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkesfra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøressagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivnestemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.    

§6c
I det af 6b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning,og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbund’s Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).    

§7 Ledelse

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af mindst 5 og dog højest 7 medlemmer.

a. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år, og enhver pårørende/værge (over 18 år) til rideklubbens medlemmer, dog skal mindst et medlem være bosiddende i Gribskov Kommune.

b. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et medlem samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

c. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, således at der i ulige år afgår 3 bestyrelses-medlemmer og i lige år 4 bestyrelsesmedlemmer.Genvalg kan finde sted.

d. I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

e. Suppleanter kan inddrages i bestyrelsesarbejdet og deltage i bestyrelsesmøder.      

§7a Bestyrelsesmøder

a. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller påforlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

b. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt.

c. Bestyrelsen bestemmer selv sin dagsorden for sine møder.

d. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.

e. For at gyldig bestyrelsesbeslutninger kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsensmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

f. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

g. Beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af de til mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.    

§7b Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

a. Klubbens likvide midler indsættes på en bank -eller girokonto.

b. Prokura til denne konto tildeles kasserer en og formanden.    

§8 Regnskab

a. Klubbens regnskab er kalenderåret.

b. Den ansvarlige for regnskabet er kassereren.

c. Kassereren udfærdiger årsregnskabet, der i revideret stand forelægges denordinære generalforsamling til godkendelse.

d. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.    

§8a Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant til at forestå revision af klubbens regnskaber. Valg til disse poster skal være et medlem på over 18 år.    

§9 Udvalg 

På den ordinære generalforsamling vælges repræsentanter til udvalg der errepræsentative for medlemmernes interesser. Valg til disse udvalg kan ske blandt samtlige medlemmer, dog skal et medlem i udvalget vælges til formand. Udvalgene skal i ethvert økonomisk henseende have accept fra bestyrelsen.    

§10 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

a. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden d. 1. april.

b. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen ihænde senest 1 uge før genereralforsamlingen.

c. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel og skal bekendtgøre tid og sted for afholdelsen tillige med dagsorden.

d. For den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:  

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af referent

3.    Formanden aflægger beretning

4.    Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Behandling af indkomne forslag

7.    Valg af bestyrelse

8.    Valg af suppleanter

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant

10.  Valg af udvalg

11.  Evt.    

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes nårmindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 1 måned efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel.    

§12 Stemmeret

a. På enhver generalforsamling har medlemmer over 15 år, der har været medlem i mindst tre måneder og har betalt kontingent, en stemme.

b. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.

c. Alle afgørelser afgøres ved simpelt flertal, jfr. dog §14 og §15.

d. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning medmindre et af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.    

§13 Hæftelse

Klubben og klubbens medlemmer hæfter kun med klubbens formue.      

§14 Vedtægtsændringer

Til forandring af de bestående vedtægter kræves en majoritet på 90% af de afgivne stemmer af de til mødet fremmødte medlemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.  

§15 Klubbens opløsning

Klubben opløses ved fraflytning fra Søborggård Hestecenter  

a. Klubben kan kun opløses, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte møder, hvoraf det ene skal være en ekstraordinærgeneralforsamling, der er indkaldt med dette for øje. 

b. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves at opløsning på begge møder vedtages med minimum 2/3 af såvel de stemmeberettigede som af de afgivne stemmer. 

c. Ved klubbens opløsning overgår alle klubbens materialer til Søborggård Hestecenter dens midler til Hestens Værn